سید ماهان امینی
آقای سید ماهان امینی
دوشنبه, 2 دی 1398
1402/10/25
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پایدار نوین بنفشه نگین از تاریخ 1398/10/07 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران عبدی سیصدو سیزده از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1399/11/25
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/10/07 تا تاریخ 1401/04/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :