حسین اسدی
آقای حسین اسدی
شنبه, 13 مهر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1398/07/13 تا تاریخ 1398/07/24
2- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1398/07/24 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه متین فر از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :