پویا صداقتی
آقای پویا صداقتی
چهارشنبه, 23 مرداد 1398
1401/07/02
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/05/23 تا تاریخ 1399/07/23
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/07/23 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :