علیرضا افخم کجابادی
آقای علیرضا افخم کجابادی
دوشنبه, 17 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/07/03 تا تاریخ 1402/04/10
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :