محمدمهدي سلام پور
آقای محمدمهدي سلام پور
دوشنبه, 29 مهر 1398
1402/10/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس پایتخت از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/07/26 تا تاریخ 1401/04/06
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهاب اندیشه ایرانیان از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1401/06/29
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1401/06/29 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/01 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :