کامبیز مقدم نیان
آقای کامبیز مقدم نیان
دوشنبه, 22 مهر 1398
1402/11/21
1403/03/30
1- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه هوادار از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/07/03 تا تاریخ 1401/04/03
3- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :