مهدی عظیمی
آقای مهدی عظیمی
دوشنبه, 27 خرداد 1398
1401/08/14
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/06/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه یاران عبدی سیصدو سیزده از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1400/06/29 تا تاریخ 1400/09/01
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/09/04 تا تاریخ 1401/04/08
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1401/04/24 تا تاریخ 1401/08/11

لیست مطالب :