دانیال رشیدیه
آقای دانیال رشیدیه
جمعه, 14 تیر 1398
1402/04/23
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمان راگا ری از تاریخ 1398/04/14 تا تاریخ 1399/07/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اتحاد پارس ری از تاریخ 1399/07/09 تا تاریخ 1399/09/01
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمان راگا ری از تاریخ 1400/04/07 تا تاریخ 1400/08/12
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمان راگا شهرری از تاریخ 1400/08/12 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمان راگا ری از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :