ابوالفضل سلیمانی اشناری
آقای ابوالفضل سلیمانی اشناری
دوشنبه, 27 خرداد 1398
1402/06/29
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلایی پوشان از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین نوین از تاریخ 1399/06/19 تا تاریخ 1399/06/19
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین نوین از تاریخ 1399/06/24 تا تاریخ 1399/11/27
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1400/05/18 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1401/08/14
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :