مجتبی جلالی
آقای مجتبی جلالی
شنبه, 13 مهر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1398/07/13 تا تاریخ 1398/08/11
2- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1398/08/11 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :