معراج رضائی خواجه ایم
آقای معراج رضائی خواجه ایم
دوشنبه, 20 خرداد 1398
1402/04/19
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نهال بارسا شمیران ایرانیان از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/07/24
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آسیا طلایی پارس از تاریخ 1398/07/25 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان شهاب سرخ از تاریخ 1399/11/04 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/08
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیروزان تکین ایرانیان از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/08/04
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/18 تا تاریخ 1402/03/24

لیست مطالب :