جواد وجدانی
آقای جواد وجدانی
پنجشنبه, 25 مهر 1398
1- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاسارگاد ایرانیان پردیس از تاریخ 1398/07/26 تا تاریخ 1399/01/31
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاسارگاد ایرانیان پردیس از تاریخ 1399/12/08 تا تاریخ 1400/04/21
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین مهر از تاریخ 1400/07/20 تا تاریخ 1401/04/03
4- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره سرخ پردیس از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1401/11/05
5- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاسارگاد ایرانیان پردیس از تاریخ 1401/11/05 تا تاریخ 1402/01/31
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/05/22 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :