سید علیرضا ابریشمی
آقای سید علیرضا ابریشمی
چهارشنبه, 6 شهریور 1398
1401/08/09
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آکادمی فوتبال نوین از تاریخ 1398/06/06 تا تاریخ 1398/09/20
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/11/14 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آتی باران از تاریخ 1400/08/01 تا تاریخ 1400/10/23
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه کیان آتی نوین از تاریخ 1400/10/23 تا تاریخ 1401/03/18

لیست مطالب :