سینا فرجی رودآبادی
آقای سینا فرجی رودآبادی
جمعه, 14 تیر 1398
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1398/04/14 تا تاریخ 1399/11/22
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1399/11/23 تا تاریخ 1399/12/16
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه هماويژن غرب از تاریخ 1400/10/07 تا تاریخ 1401/03/21
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1401/06/22 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :