مانی فریدی
آقای مانی فریدی
چهارشنبه, 2 مرداد 1398
1402/11/12
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد گستر از تاریخ 1398/05/02 تا تاریخ 1398/07/22
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولادگسترپایتخت از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولادگسترپایتخت از تاریخ 1399/06/23 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولاد گستر از تاریخ 1400/08/05 تا تاریخ 1400/12/22
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه رایکا‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پارس ایرانیان از تاریخ 1401/06/20 تا تاریخ 1402/04/10

لیست مطالب :