محمد مهدی علی محمدی
آقای محمد مهدی علی محمدی
چهارشنبه, 5 تیر 1398
1402/05/25
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری از تاریخ 1398/04/05 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فتح آرشاک از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان از تاریخ 1400/06/07 تا تاریخ 1400/09/22
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا از تاریخ 1400/09/23 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/05/25

لیست مطالب :