سعید خالقی
آقای سعید خالقی
دوشنبه, 29 مهر 1398
1401/08/07
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/05/04
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پویا دیلم آریا کیا از تاریخ 1400/05/12 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/08/02

لیست مطالب :