رحمان جهانشاهلو
آقای رحمان جهانشاهلو
چهارشنبه, 22 آبان 1398
1- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/08/22 تا تاریخ 1399/01/31
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
3- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1400/11/06
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/09/13 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :