محمدجواد عشقی
آقای محمدجواد عشقی
دوشنبه, 17 تیر 1398
1402/04/12
1403/03/30
1- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1399/01/31
2- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/07/06 تا تاریخ 1400/03/15
3- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/24 تا تاریخ 1401/04/03
4- پزشکیار تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :