علی تاجیک
آقای علی تاجیک
چهارشنبه, 5 تیر 1398
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریوبرزن ب پیام ری از تاریخ 1398/04/05 تا تاریخ 1398/06/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریانا بهشتی ری از تاریخ 1400/05/14 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریانا بهشتی ری از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/01 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :