مبين گنجه اصل
آقای مبين گنجه اصل
دوشنبه, 29 مهر 1398
1402/04/24
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه البرز نوین ری از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمان راگا ری از تاریخ 1400/06/29 تا تاریخ 1400/10/06
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد سپاهان ایرانیان مهر از تاریخ 1400/10/12 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1401/08/10

لیست مطالب :