امیرحسین قاسم زاده کرمانشاهی
آقای امیرحسین قاسم زاده کرمانشاهی
چهارشنبه, 29 خرداد 1398
1400/04/09
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اروند چرخ از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/08/23
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میلاد جوان مهر از تاریخ 1398/09/17 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میلاد جوان مهر از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1399/11/20
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه میلاد جوان مهر از تاریخ 1399/12/05 تا تاریخ 1400/02/31

لیست مطالب :