وحید موسی زاده
آقای وحید موسی زاده
دوشنبه, 27 خرداد 1398
1- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
2- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/07/07 تا تاریخ 1400/03/15
3- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/24 تا تاریخ 1401/04/03
4- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1402/01/31
5- پزشکیار تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :