حسن حبیب زاده
آقای حسن حبیب زاده
دوشنبه, 29 مهر 1398
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستارگان شاهین دهداری از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1398/10/30
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اکسین پایتخت مهر از تاریخ 1398/10/30 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1399/07/12 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/12/10

لیست مطالب :