علی شیخی
آقای علی شیخی
چهارشنبه, 20 آذر 1398
1403/04/05
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس پایتخت از تاریخ 1398/09/20 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهدای بهشتی شهرری از تاریخ 1399/07/18 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد سپاهان ایرانیان مهر از تاریخ 1400/10/05 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :