کمیل مکنی باغستانی
آقای کمیل مکنی باغستانی
دوشنبه, 10 تیر 1398
1402/07/08
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1398/04/16 تا تاریخ 1399/06/25
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/07/06 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا از تاریخ 1400/09/16 تا تاریخ 1400/12/18
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1401/08/10

لیست مطالب :