ابوالفضل دهقانی
آقای ابوالفضل دهقانی
یکشنبه, 27 خرداد 1397
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1399/07/14 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1400/09/02
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پیوس شرق از تاریخ 1401/05/09 تا تاریخ 1401/08/21
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :