ابوالفضل ره انجام
آقای ابوالفضل ره انجام
شنبه, 30 تیر 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایران نوین از تاریخ 1397/05/02 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سپهر فرزانگان تورج از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایران نوین از تاریخ 1400/08/07 تا تاریخ 1400/11/23
4- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1400/12/04 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/07/12 تا تاریخ 1401/08/20
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیشگامان مهر آذین البرز از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1402/04/19 تا تاریخ 1403/03/21

لیست مطالب :