امیر مهدی کریمی داویجانی
آقای امیر مهدی کریمی داویجانی
شنبه, 6 مرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه از تاریخ 1397/05/06 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/04/24 تا تاریخ 1399/07/23
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه راه آهن مهر ایرانیان از تاریخ 1399/12/12 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/04/12
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1400/09/06 تا تاریخ 1401/04/18
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/04/27 تا تاریخ 1401/11/01
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1401/11/17 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/22 تا تاریخ 1402/08/15

لیست مطالب :