ابوالفضل فرامرزی
آقای ابوالفضل فرامرزی
چهارشنبه, 30 خرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهاب سرخ تهران از تاریخ 1397/04/08 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده نوین از تاریخ 1398/03/19 تا تاریخ 1399/07/28
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رادین ری از تاریخ 1399/08/05 تا تاریخ 1399/11/20
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رادین ری از تاریخ 1400/08/08 تا تاریخ 1400/11/04
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه عظیم گستر رادین از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/05/15 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :