مهدی آخوندان
آقای مهدی آخوندان
جمعه, 25 خرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تخت جمشید از تاریخ 1397/03/29 تا تاریخ 1397/07/09
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1397/08/15 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تخت جمشید از تاریخ 1398/06/04 تا تاریخ 1398/08/08
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاراگ از تاریخ 1398/09/17 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1401/03/21
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :