محمدحسن زحمت کش حاجی آبادی
آقای محمدحسن زحمت کش حاجی آبادی
پنجشنبه, 4 مرداد 1397
1402/04/28
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آرنا پایتخت از تاریخ 1397/05/05 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پارس جاوید تهران از تاریخ 1400/09/15 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاسارگاد هدف ایرانیان از تاریخ 1401/09/03 تا تاریخ 1401/09/14
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاسارگاد هدف جنوبغرب از تاریخ 1401/12/01 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :