محمد عباسی
آقای محمد عباسی
چهارشنبه, 30 خرداد 1397
1402/03/26
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1397/04/07 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1398/02/01 تا تاریخ 1399/06/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1400/09/09
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آریا ذوب اهن تهران از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1401/11/16
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استعداد های درخشان نسل جدید از تاریخ 1401/12/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :