سيداحمد محمودي
آقای سيداحمد محمودي
جمعه, 20 مهر 1397
1402/05/21
1404/01/31
1- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1397/07/20 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1398/11/07
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1399/11/30 تا تاریخ 1400/04/12
4- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت سپاهان از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1400/10/29
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیام ری از تاریخ 1400/10/30 تا تاریخ 1401/04/03
6- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :