ارتین جمینی
آقای ارتین جمینی
سه شنبه, 16 مرداد 1397
1402/03/22
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آویژه از تاریخ 1397/05/29 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آویژه از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آویژه از تاریخ 1399/10/29 تا تاریخ 1399/12/27
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1400/03/03 تا تاریخ 1400/04/16
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1401/02/24
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1401/03/25 تا تاریخ 1401/09/19
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/09/19 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :