مهرشاد عنبری
آقای مهرشاد عنبری
جمعه, 1 تیر 1397
1- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1399/01/31
3- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
4- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/04/03
5- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/05/08 تا تاریخ 1402/01/31
6- سرپرست تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/09/25

لیست مطالب :