محمد عرشیا نظری فضل آبادی
آقای محمد عرشیا نظری فضل آبادی
پنجشنبه, 28 تیر 1397
1- بازیکن تیم فوتسال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان کیان ‍‍‍‍‍‍‍پایتخت از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان کیان ‍‍‍‍‍‍‍پایتخت از تاریخ 1398/09/06 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1399/07/15 تا تاریخ 1399/10/23
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سورنا از تاریخ 1401/08/28 تا تاریخ 1401/10/12
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/04/28 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :