علی روشن بخش ایرانی
آقای علی روشن بخش ایرانی
سه شنبه, 19 تیر 1397
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1397/04/19 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آویژه از تاریخ 1399/11/16 تا تاریخ 1400/08/30
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/08/30 تا تاریخ 1401/04/07
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/07/26 تا تاریخ 1402/04/14

لیست مطالب :