حسین گنج خانی
آقای حسین گنج خانی
پنجشنبه, 25 مرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اکسیر آریانا از تاریخ 1397/05/25 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سورن فراز آوا از تاریخ 1400/06/30 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستارگان پاسارگاد از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/10/05
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه هوادار از تاریخ 1401/10/07 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/22 تا تاریخ 1402/08/17

لیست مطالب :