امیر علی یحیی پور کچلام
آقای امیر علی یحیی پور کچلام
جمعه, 22 تیر 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آذرخش تهران از تاریخ 1397/04/22 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه طلایی پوشان از تاریخ 1398/05/16 تا تاریخ 1398/07/30
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه طلایی پوشان از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ولایت جنوب تهران از تاریخ 1400/09/08 تا تاریخ 1400/10/13
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آکادمی باتیس از تاریخ 1401/11/23 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/04/28 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :