مهرشاد كريميان
آقای مهرشاد كريميان
چهارشنبه, 4 بهمن 1396
1402/04/14
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1396/11/04 تا تاریخ 1397/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1397/04/11 تا تاریخ 1397/04/19
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1397/05/13 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس تهران آویژگان از تاریخ 1398/04/22 تا تاریخ 1398/08/13
5- بازیکن تیم فوتسال نونهالان آقایان باشگاه روبوفا از تاریخ 1398/09/06 تا تاریخ 1399/07/21
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/09/01
7- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه کیان تهران ایرانیان از تاریخ 1400/10/24 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/07 تا تاریخ 1401/04/18
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/06/28 تا تاریخ 1401/09/08
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران نوین از تاریخ 1401/09/09 تا تاریخ 1402/04/13

لیست مطالب :