پوریا شکرزاده
آقای پوریا شکرزاده
چهارشنبه, 31 مرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهید آلیا ( ب ) از تاریخ 1397/06/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه موسسه فرهنگی ورزشی عرفان بوستان از تاریخ 1399/11/04 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :