عماد عیسوند فرخی
آقای عماد عیسوند فرخی
یکشنبه, 13 آبان 1397
1402/04/12
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شیرین ویژن فراز از تاریخ 1397/08/14 تا تاریخ 1397/10/19
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شیرین ویژن فراز از تاریخ 1397/12/21 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1400/04/19 تا تاریخ 1401/04/21
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/07/19
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد آرادجنوب از تاریخ 1401/07/19 تا تاریخ 1402/03/22

لیست مطالب :