مرتضی قلی زاده خرایم
آقای مرتضی قلی زاده خرایم
سه شنبه, 3 مهر 1397
1401/05/22
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان شاهین دهداری از تاریخ 1397/07/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارسا ایرانیان افق از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/05/20

لیست مطالب :