سهیل دوستی
آقای سهیل دوستی
شنبه, 16 تیر 1397
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1397/04/19 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1400/04/09
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/05/06 تا تاریخ 1400/10/08
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/04/13
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پسران آبی آسمان از تاریخ 1401/08/15 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :