امیرمحمد ترابزاده
آقای امیرمحمد ترابزاده
یکشنبه, 6 خرداد 1397
1401/08/27
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه منتخب ستارگان از تاریخ 1397/03/20 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس جنوب از تاریخ 1399/11/08 تا تاریخ 1400/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/12/04 تا تاریخ 1401/04/29
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/08/16

لیست مطالب :