محمدحسین روشان
آقای محمدحسین روشان
یکشنبه, 31 تیر 1397
1402/05/16
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سرخ پوشان افق ری از تاریخ 1397/04/31 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه یاران طلایی پایتخت از تاریخ 1398/10/11 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولادگسترپایتخت از تاریخ 1399/06/23 تا تاریخ 1400/05/16
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1400/10/05
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه عظیم گستر رادین از تاریخ 1401/04/16 تا تاریخ 1401/08/25
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیارادمهر طلایی پوشان از تاریخ 1401/08/29 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توانا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/05/16

لیست مطالب :