امیرحسین ایمانزاده
آقای امیرحسین ایمانزاده
چهارشنبه, 2 خرداد 1397
1402/04/14
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1397/04/08 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1400/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سورنا مهر امید جوان از تاریخ 1400/08/10 تا تاریخ 1401/08/08
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :