آریا حاصلی
آقای آریا حاصلی
چهارشنبه, 11 مهر 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آبی پوشان امید کوشا از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کارون تهران از تاریخ 1398/03/21 تا تاریخ 1398/09/23
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آرشا گستر از تاریخ 1398/09/28 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آرشا گستر از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/05
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فن آوری فوتبال نوین از تاریخ 1400/03/25 تا تاریخ 1400/07/21
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آرشا گستر از تاریخ 1400/07/28 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1401/05/03 تا تاریخ 1401/10/10
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه جنوبغرب از تاریخ 1401/11/15 تا تاریخ 1402/01/31
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1402/04/19 تا تاریخ 1403/03/26

لیست مطالب :