ایلیا حق شناس
آقای ایلیا حق شناس
شنبه, 9 تیر 1397
1401/04/06
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میثاق تهران از تاریخ 1397/04/09 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سپاهان فجر ری از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1399/08/25 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/12/18
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/12/18 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :